a)  Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ

*  Đối với nhà ở riêng lẻ

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu) Tải Về

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt  cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ  1/50 – 1/200. Đối với  trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn  về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

Lưu ý: Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

  • Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
  1. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 30 ngày đối với công trình và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận.

d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của Ủy ban nhân dân quận hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do  trong trường hợp từ chối. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, chủ đầu tư chỉ nhận giấy phép điều chỉnh và sử dụng bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

e)   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);
  • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

f)   Phí, lệ phí:

  • Nhà ở riêng lẻ: 15.000 (năm mươi nghìn) đồng/giấy phép;